Tạp chí công nghệ Việt Nam

Mạch điện dao động lý tưởng

Chọn điểm làm việc ban đầu trong khu tắt của diode, ứng với chế độ C. Vì dòng qua diode là một dãy xung hình sin nhu hình7, nên có thể biểu diễn iD theo chuỗi furier nhu sau:

iD= I0+ I1cosratt+ I2cos2ratt+ I3cos3ratt+ + Incosnratt                (ỈỈ.Ỉ8)

■              9

Trong đó : , = n j■D COSattdatt, i=ỉ-n                                       (ỈỈ.Ỉ9)

n 0

Từ II.15 và II.17 ta có:

iD= S.U,(cosra,t – cos9)                                   (ỈỈ.2Ỉ)

và:     cos9 = – (Eo + Uscosrast)/ Ut                              (ỈỈ.22)

Cũng từ II.21 và ÌI.22 biên độ của các thành phần hài theo II.19 được xác định.

Điều biên dùng phần tử tuyến tính có tham số thay đổi Thực chất quá trình điều biên này là quá trình nhân tín hiệu, một ví dụ về mạch loại này là điều biên dùng bộ nhân tuơng tự nhu hình duới đây:

sơ đồ điều chế biên độ dùng mạch nhân

>> Xem thêm: Đặc tính điiều chế tuyển

Trong mạch điện này quan hệ giữa điện áp ra uđb và điện áp vào ut là quan hệ tuyến tính. Tuy nhiên khi us biến thiên thì điểm làm việc chuyển từ đặc tuyến này sang đặc tuyến khác làm biên độ tín hiệu ra thay đổi để có tín hiệu điều biên.

Căn cứ vào tính chất của mạch nhân ta có biểu thức:

uđb= (Eo + Uscosrast) U,cosra,t

(ỈỈ.23)

= Eo U,cosra,t+(1/2) UsUt cos(ra, + ras)t + (1/2) UsUt cos(ra, – ras)t

s’

s

S-

ii

s

I

s’

Phổ tín hiệu điều biên dùng mạch nhân

  1. Mạch điều biên cụ thể

Để thực hiện điều biên theo phuơng pháp thứ nhất, có thể dùng mọi phần tử phi tuyến, nhung nếu dùng đèn bán dẫn thì không những có thể điều biên tín hiệu mà còn có thể khuếch đại tín hiệu, về mạch điện phân làm các loại: điều chế đơn biên, điều biên cân bằng, điều biên vòng.

Mạch điều biên đơn là mạch chỉ dùng một phần tử tích cực để điều chế, các mạch theo sơ đổ hình 5 và hình 7 là các mạch điều chế theo kiểu này, nhu đã xét,

 

 

 

dòng điên ra tải ngoài các thành phần hữu ích là các biên tần còn có đủ các thành phần hài và tải tần không mong muốn khác, đây cũng là đạc điểm của các mạch điều chê’ đơn biên.

Trong trường hợp dùng đèn bán dần hay đèn điên tử, phân biệt các loại: điều biên bazơ, điều biên colector, điều biên cửa, điều biên máng, điều biên anot, điều biên lưới…chúng có tên gọi tương ứng với cực mà điện áp điều chê’ được đạt vào.

>> Xem thêm: Báo giá dịch vụ quay phim cưới bãi biển trọn gói chỉ từ 2,5 triệu

Theo sơ đổ hình 10 ta có, điện áp đạt lên D1 và D2 là u = Utcosratt + Uscosrast                                                          (II.24)

u2 = Utcosratt – Uscosrast                    (II.25)

Dòng qua diode được biểu diễn theo chuỗi Taylor:

i1=a0 + a1. u1+ a2. u12+ a3. u13+…      (II.26)

i2=a0 + a1. u2+ a2. u22+ a3. u23+…      (II.27)

Dòng điện ra tải i = i1 – i2                               (II.28)

Kê’t hợp II.24-II.28, và chỉ lấy 4 vê’ đầu ta có

i= Acosrast + Bcos3rast + C[cos(rat +ras)t + cos(rat – ras)t]+ D[cos(2rat +ras)t + cos(2rat – ras)t]                                                            (II.29)

Trong đó A= Us[2a1 + 3a3Ut2 + (a3/2) Us2]

B= (a3/2) Us3 C= 2 a2UsUt D= 3/2 a3UsUt

Tương tự như cách tính toán trên, gọi dòng điện ra của mạch điều chế cân bằng gồm Dj, D2 là ij và D3, D4 là ijj. ij đã xác định theo 11.29

iII= iD3 – iD4                            (1130)

Trong đó:

iD3=a0 + a1. u3+ a2. u32+ a3. u33+… (11.31) iD4=a0 + a1. u4+ a2. u42+ a3. u43+… (11.32) u3 = -U,cosra,t – Uscosrast          (11.33)

u4 = -U,cosra,t + Uscosrast                                (11.34)

Từ (II.30 -II34) ta có:

iII=    -Acosrast  –  Bcos3rast  + C[cos(o,    +cos)t + cos(<Bt –  Qs)t]  –  D[cos(2ra,   +cos)t +

cos(2fflt – ffls)t]                                   (11.35)

Trong đó A= Us[2a1 + 3a3Ut2 + (a3/2) uS2]

B= ‘ (a3/2) Us3 C= 2 a2UsUt D= 3/2 a3UsUt Từ (II.29) và (II.35)

>> Xem thêm: Báo giá quay phim chụp ảnh cưới hỏi trọn gói\

Trinh Nguyễn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure